KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Okyay Hukuk Bürosu olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve
kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin
korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri
Sorumlusu sıfatıyla, bu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki
nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizlere bilgi vermek ve onayınızı almak
istiyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
  Kişisel verileriniz Okyay Hukuk Bürosu tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak
  değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Okyay Hukuk
  Bürosu tarafından fiili olarak, ikili görüşmeler, telefon görüşmesi, e-posta yazışması ya da
  internet sitesi veya benzeri elektronik iletişim vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak
  toplanabilecektir. Ayrıca Okyay Hukuk Bürosu ile aranızdaki hukuki ilişki devam ettiği müddetçe
  kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç
  için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır. Kişisel verilerinizin
  korunması, güvenliğinin sağlanması ve saklama gerekliliklerine uygunluğun devamı için her türlü
  teknik ve yönetimsel önlem alınacaktır.
  Kişisel verileriniz, avukatlık hizmetlerinin ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, hukuki çözümlerin
  sunulabilmesi, müvekkil ve müvekkil aday görüşmelerinin, konuşmalarının ve yazışmalarının
  yapılabilmesi, internet sitesi veya e-posta ve telefon üzerinden talep alınabilmesi, işyeri
  güvenliğimizin sağlanması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kuruluşlara ilgili mevzuat
  gereğince bilgi verilmesi gibi amaçlar ile işlenmektedir.
 2. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde ilgili yasal hükümler, sır saklama
  yükümlülüğü ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
  çerçevesinde yani ilgili kişisinin rızasının alınması gerektiği takdirde rıza alımı doğrultusunda,
  rızasına gerek duyulmayan hallerde ise ilgili kanun veya istisnai işlenme amacı uyarınca; Okyay
  Hukuk Bürosu avukatlarına, çalışanlarına, yetkili kurum ve kuruluşlara, mahkemelere, kamu
  kurumlarına, denetleyici ve düzenleyici kurumlara ve sürecin yönetilmesi amacı ile aktarılması
  gerekli üçüncü kurum ve kişilere aktarılmaktadır.
 3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde
  belirtilen amaçlar doğrultusunda, hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Okyay Hukuk
  Bürosu’nun sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile
  toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
  tanımlanan kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
  beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
  doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
  olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili
  kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
  için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
  zorunlu olması, şartların oluşmaması halinde ilgili kişinin açık rızasının alınması; özel nitelikli
  kişisel veri olması ve kanunen istisna kapsamına girmemesi halinde ilgili kişinin açık rızasının
  olması şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda
  işlenebilmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.
 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız
  bulunmaktadır:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
  bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın
  giderilmesini talep etme.
  Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı ve yazılı
  olarak aşağıda belirtilen posta, faks veya kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik
  imzalı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde
  bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.
  Okyay Hukuk Bürosu’nun a kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin talepleriniz için iletişim
  bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:
  Adres : Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, Ege Perla B Blok, D. 205, K.20-21 Konak/İzmir
  Telefon : (0232) 461 70 75
  E-posta : info@okyay.av.tr

©2024 Tüm Hakları Saklıdır. Okyay Hukuk / K.V.K.K

Log in with your credentials

Forgot your details?