HAKKIMIZDA

1986 senesinde İzmir’de kurulan Okyay Hukuk Bürosu yerel ve uluslararası müvekkillerine “şirketler hukuku”, “ticaret hukuku”, “çalışma hukuku”, “bilişim hukuku”, “marka ve
patent hukuku” ve “finansal kiralama hukuku” alanlarında refakat eden bir avukatlık firmasıdır.

Müvekkilinin hukuki güvenliğini ön plânda tutan Okyay Hukuk Bürosu, bu amaçla, müvekkilinin faaliyet konusunu ve ele aldığı işlemi etraflıca inceler, hukukî niteliğini titizlikle saptar, güncel mevzuat kapsamında müvekkiline en uygun çözümleri sunar ve önceden öngörülebilir ve tahmin edilebilir hukukî risklere işaret eder, izlenecek yöntemlerin uygunluğunu müvekkiliyle birlikte takip eder, iş süreçlerindeki ve ilgili mevzuattaki değişimlere müvekkilinin uyum sağlamasına refakat eder.

Türkiye’de faaliyet gösteren yerel veya yabancı ticari işletmelerin hukuk müşavirliği, kuruluş ve esas sözleşmelerinin tanzim ve tadili, işletme organlarının faaliyet ve kararlarına eşlik edilmesi, idari ve ticari operasyonlarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ulusal ve uluslararası ticari operasyonların hukuki yapılarının kurulması ve takibi, uluslararası proje hazırlık ve finansman süreçlerinin oluşturulması, çok taraflı sözleşme süreçlerinin düzenlenmesi ve takibi, ticari sözleşmelerin ve iç işleyiş belgelerinin hazırlanması, işletmelerin çalışma hukukuna ilişkin hizmet sözleşmeleri, görev tarifleri, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, bu konulardaki hukukî işlemler dava ve kanunî takipler Okyay Hukuk Bürosu’nun faaliyet konularını oluşturmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

Şirketler Hukuku

Okyay Hukuk Bürosu 35 seneyi aşkın tecrübesi ve uzman kadrosu ile aşağıda bir bölümü sayılı şirket hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

– Şirket kuruluşu,
– Tür değişikliği,
– Birleşme, devralma ve
ayrılma işlemleri,
– Esas sözleşmenin
hazırlanması ve tadil
edilmesi,
– Ortak girişim ve hissedarlar
arası anlaşmaların
hazırlanması,
– Ticari girişimlere refakat ve
kurucu sözleşmelerin
düzenlenmesi,
– Aile şirketlerinin
kurumsallaşması,
– Şirket genel kurul
kararlarının hazırlanması,
toplantılara refakat edilmesi
ve tescil işlemlerinin
tamamlanması,
– Şirketlerin temsil yetkisi ve
devrine ilişkin iç yönergenin
hazırlanması, genel kurul iç
yönergesinin hazırlanması
– Yönetim kurulu kararlarının
hazırlanması ve toplantılara
refakat edilmesi,
– Şirket iç yönergesinin
hazırlanması,
– Şirketlerin tarafı olduğu her
türlü sözleşmenin
hazırlanması ve müzakere
edilmesi,
– Şirket tasfiye işlemlerine
refakat edilmesi.

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Kanunu ve tüm ticaret mevzuatına getirilen yenilikler, uygulamadaki problemler, müvekkillerimizin faaliyet göstermekte olduğu sektörler Okyay Hukuk Bürosu tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Ticari sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri ve şirketlerin tarafı olduğu her türlü sözleşme, ticari işletmelerin tarafı olduğu davalara refakat, ticari işletmelerin kuruluşu, birleşme ve devralınma, şirket genel kurul ve yönetim kurullarına refakat edilmesi, kararların hazırlanması, ticaret sicil müdürlükleri ve noterliklerde işlemler yapılması, şube, acente, irtibat bürosu kuruluşu, kapanışı, uluslararası ticarette yerli ve yabancı müvekkillerimizin temsili konularında müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

Çalışma Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği

Okyay Hukuk Bürosu bireysel ve toplu iş hukuku ve iş sağlığı güvenliği hukuku konularında uzman kadrosu ve engin deneyimi ile müvekkillerine hizmet vermektedir. Çalışma hukuku kapsamında müvekkillerimize verilen hizmetlerin başlıcaları aşağıda sayılmıştır;

– Bireysel iş hukuku/hizmet
sözleşmeleri,
– Toplu iş hukuku/sendikalar ve
toplu sözleşmeler,
– Görev tarifleri ve özlük
dosyası,
– Yüklenici, alt yüklenici,
tedarikçi sözleşmeleri,
– Alt işveren asıl işveren
sorumluluk süreci,
– İşletmelerin iş sağlığı ve
güvenliği düzenlemeleri ile
sosyal güvenlik
uygulamalarının gözden
geçirilmesi, raporlama ve
bilgilendirme yapılması,
işletmelerin işyeri hekimleri
ve iş güvenliği uzmanları ile
koordineli olarak ilgili kurul
toplantılarına refakat edilmesi,
– İlgili yönetici personelin
gerekli görebileceği konularda
çalışanlara veya yöneticilere
eğitim çalışmaları düzenlenmesi
– İş kazası yaşandığı hallerde
hukuki yönlendirme yapmak
ve dava hazırlığı işlemlerine
yönetilmesi hususlarında
hukuki destek verilmesi

Fikri Mülkiyet, Marka ve Patent Hukuku

Patent, faydalı model, marka, tasarım, fikri ve sınai haklar, telif hakkı başta olmak üzere fikri mülkiyet hukuku konularında yerli ve yabancı müvekkillerimize danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Müvekkillerimiz adına marka
tescillerinin yapılması, mevcut
markaların yenilenmesi verdiğimiz
hizmetler arasındadır.
Müvekkillerimiz fikri ve sınai
mülkiyet, marka ve patent hukuku
konularında hukuk ve ceza
mahkemelerinde temsil
edilmektedir.

Bilişim Hukuku

Gelişen ve sürekli değişim içerisinde olan teknolojik hayata yasal mevzuatlar çerçevesinde uyum sağlanabilmesi amacıyla yerli ve yabancı müvekkillerimize
hukuki destek sağlanmaktadır.

İnternet ortamında müvekkillerimizin güvenilirliğinin sağlanması ve mahremiyet haklarının korunabilmesi için ilgili mevzuat yakından takip edilmekte ve müvekkillerimizin karşılaşabileceği sorunlar önlenmektedir.
Veri güvenliğinin sağlanması, mahremiyet haklarının korunması, kişilik haklarına ihlallerin önlenmesi için önlemler alınması, elektronik iletişimin düzenlenmesi, bilişim ve iletişimle ilgili düzenleyici kurum izin ve işlemlerinin takibinin yapılması, yazılı, görsel ve dijital medya
süreçlerinin takip edilmesi müvekkillerimize sağlanan bilişim hukuku hizmetlerimizin arasında yer almaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hukuku

Günümüzün en önemli start-up girişimlerinin başlangıç ve doğum yeri olan teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerine büromuz hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatına hakim uzman kadrosu sayesinde teknoloji geliştirme bölgelerine hukuki ve yasal destek sağlanması konusunda İzmir’in önde gelen bürolarındandır.

Teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması, alan tahsisi, ek alan tahsisi, yönetici şirket hukuku, esas sözleşmesinin düzenlenmesi, tadili, yönetim kurullarına ve genel kurullara refakat edilmesi, iç yönerge ve tadil işlemlerinin yapılması, girişimci ilişkilerinin düzenlenmesi, kira, alan tahsisi, kira dışı sözleşmelerin hazırlanması, kuluçka merkezlerinin kuruluşu, etkinlik ve projelerin yönetilmesi, bakanlık süreçlerinin yönetilmesi, kurum ve kuruluşlardan izin alınmasına refakat edilmesi gibi teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin tüm iş ve işlemler büromuzun uzman kadrosu tarafından yönetilmektedir.

Finansal Kiralama Hukuku

Okyay Hukuk Bürosu tarafından finansal kiralama şirketlerinin kuruluş ve lisans işlemleri, şirket hukuku işlemleri, finansal kiralama ve ilişkili sözleşmelerinin hazırlanması, finansal kiralama prosedürlerinin düzenlenmesi, BDDK ve ilgili kurum ve kuruluşlara uyum sürecinin yönetilmesi,

ödenmeyen kira borçlarının tahsili amacı ile yasal takiplerin başlatılması, finansal kiralama şirketinin tasfiyesi gibi finansal kiralama hukuku yönünden yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sağlanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Hukuku

Okyay Hukuk Bürosu yenilenebilir enerji hukuku konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Okyay Hukuk Bürosunun kadrosu enerji alımı, santral kurulumu, devlet teşviklerinden yararlanılması, proje geliştirme, ruhsat, izin, lisans alımı konularında uzmanlaşmıştır.

Bu doğrultuda müvekkillerimize güneş enerjisi, rüzgar enerjisi,
jeotermal enerji santrali kurulumu, yerli ve yabancı firmalar ile
sözleşmeler imzalanması konularında refakat edilmektedir.
Başta EPDK olmak üzere TEİAŞ, TEDAŞ gibi kurum ve kuruluşlar
nezdinde müvekkillerimiz temsil edilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Okyay Hukuk Bürosu müvekkillerine ait
gayrimenkullere ilişkin belediyeler, tapu müdürlükleri ve
ilgili bakanlıkların il müdürlükleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar
nezdinde her türlü iş ve işlem takibi yapmaktadır.

Gayrimenkul hukukundan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda mahkemeler nezdinde müvekkillerimiz temsil edilmektedir. Tapu ve Kadastro Müdürlükleri nezdinde terk, birleşme, taksim işlemlerine
refakat etmekte; kira sözleşmelerinin hazırlanması, ipotek evraklarının düzenlenmesi; SPK onaylı değerleme firmaları marifeti ile değerleme işlemlerine
refakat etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatın yakından takibini yapan uzmanlaşmış kadromuz sayesinde
müvekkillerimize kişisel verilerin korunması konusunda hukuki
destek sağlanmaktadır.

Veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin kanunu uyum kapsamında kişisel verilerin korunması politikalarının hazırlanması, veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile aydınlatma metinlerinin düzenlenmesi, veri sahiplerinden açık rızaların toplanabilmesi için açık rıza beyanlarının hazırlanması, kişisel veri envanterinin hazırlanması, kişisel verilerin korunması kurumu tarafından oluşturulan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi’ne (Verbis) kaydın oluşturulması, sözleşmelerin kişisel verilerin korunması hukukuna uygun hale getirilmesi, üçüncü kişiler tarafından gelebilecek taleplerin karşılanması, imha süreçlerine refakat edilmesi gibi 6698 sayılı Kanunun öngördüğü tüm süreç avukatlarımız tarafından yönetilmektedir. Tüm süreç Okyay Hukuk Bürosu tarafından müvekkillerimize verilen farkındalık eğitimleri ve müvekkillerimiz nezdinde yaptığımız analizler ile yürütülmekte ve geliştirilmektedir.

MAKALELER

İletişim Formu

Çınarlı, Ege Perla B Kule Kat:20-21, Ozan Abay Cd. No:10
D:205, 35170 Konak / İZMİR

T: +90 232 461 7075

F: +90 232 461 7076

info@okyay.av.tr

©2024 Tüm Hakları Saklıdır. Okyay Hukuk / K.V.K.K

Log in with your credentials

Forgot your details?