[28.7.2020]

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması konuklarında önemli hükümler içeren
«Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
7252 Sayılı Kanun» 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği süresinin
sektörel olarak uzatma ve kısa çalışma ödeneğine
dair sürelerde değişiklik yapma yetkisi
tanınmaktadır.
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Covid-19 salgını nedeni ile ilave edilen Geçici 23.
madde ile kısa çalışma ödeneği uygulamasının kapsamı genişletmiş, ödenekten
yararlanabilecek işçiler son üç yıl içerisinde 450 gün sigortalı olarak çalışanlar ya da
prim ödeyenler şeklinde tarif edilmiştir. Maddeye yapılan ilave ile Cumhurbaşkanına
kısa çalışma ödeneği süresini arttırma ya da eksiltme yetkisi verildiği gibi, sadece belli
bir “sektör”e yönelik olarak uygulama sürelerinde değişiklik yapma yetkisi
düzenlenmiştir. Geçici 23. Maddenin ilgili fıkrasının yeni hali şöyle olmuştur:
Geçici Madde 23-
Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin
süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31/12/2020 tarihine kadar
uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı
yetkilidir.

2

Kısa çalışma uygulamasını sonlandırarak olağan
çalışmasına dönen işyerlerinde işverenlere üç ay
süre ile SGK primi desteği sağlanmaktadır.
İşsizlik Sigortasına ilave edilen Geçici 26. madde ile, kısa çalışma ödeneğini sona
erdiren işyerlerinde, normal haftalık çalışma düzenine dönüşten itibaren 3 ay süre ile
İşveren SGK prim teşviki verilmesi, yani bu işyerlerinde 3 ay süre ile SGK işveren primi
ödenmemesi öngörülmektedir. Aynı şekilde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi
uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılmış olan, ya da iş sözleşmesi feshedilmiş
olmasına rağmen işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerden “nakdi destek”
alanların, ücretsiz izinlerinin sonlandırılması ya da tekrar işe geri alınmaları ve normal
haftalık çalışma düzenine döndürülmeleri halinde, işverene aynı koşullar ve süre ile SGK
prim desteği verilecektir.
Söz konusu uygulamanın ayrıntılarına dair usul ve esaslar Çalışma Bakanlığı tarafından
belirlenecektir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa konu hakkında eklenen geçici
madde aşağıdadır:
GeçiciMadde 26 –
Geçici 23 üncü madde kapsamında, 01/07/2020 tarihinden önce kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden
yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde
haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini
geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay
süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden
mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan
karşılanır.
Geçici 24 üncü madde kapsamında, 01/07/2020 tarihinden önce başvuruda
bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal
çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra
kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır.
Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;
kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23. madde kapsamında kısa
çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24. madde kapsamında
sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları
aylık ortalama gün sayısını geçemez.
Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası
kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı
Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile
4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal
güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi
kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar
hakkında uygulanmaz.
Geçici 23. madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz
yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin

3

olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret
desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında
sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde
kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek
tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten
yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve
desteklerinden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine
karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı
veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
İşten çıkarma yasağına getirilen istisna
genişletilmekte, Cumhurbaşkanı’na yasak ve
ücretsiz izin uygulaması süresini 30.06.2021
tarihine kadar uzatma yetkisi verilmektedir.
Covid-19 salgını nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10. madde ilave edilmiş, önce
üç ay süre ile ve daha sonra bir ay daha uzatılarak 18.08.2020 tarihinde sona erecek
olan toplamda dört ay süre ile işyerlerinde işten çıkarma yasağı ve tek taraflı ücretsiz
izin uygulaması düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile madde ile öngörülen işten çıkarma
yasağı istisnasının kapsamı genişletilmiştir: buna göre, belirli süreli iş sözleşmesinin
süresinin sona ermesi, işyerinin faaliyetinin sona ermesi, kamu nezdindeki hizmet alımları
işlerinin sonuçlanması nedenlerinde de iş akitlerinin sonlandırılabileceği öngörülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu Geçici 10. Maddesinin yeni hali şöyle olmuştur:
Geçici Madde 10 –
Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet
sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci
maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili
hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri
sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin
herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre
yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında
işveren tarafından feshedilemez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere
işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında
ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren
vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari
ücret tutarında idari para cezası verilir.
Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en
fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

4

Dijital Mecralar Komisyonu kurulmaktadır.
İnternetin kanunlara ve bireysel haklara aykırı kullanımının önlenmesine yönelik
tedbirlerin uygulanması, yeni tedbirlerin uygulamaya konulabilmesi, konu hakkında ilgili
kurum ve makamlara görüş ve tavsiyelerde bulunulması amacı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi bünyesinde “Dijital Mecralar Komisyonu” kurulmuştur; Komisyonun görev ve
yetkileri 7252 sayılı Kanunun 1. maddesi ile düzenlenmektedir:
Dijital Mecralar Komisyonu
MADDE 1 – (1) Kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve
diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik
gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan
tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve
görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine
getirmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar
Komisyonu kurulmuştur.
(2) Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti
grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenir. Komisyon, üye
tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
karar verir.
(3) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Komisyon
Başkanlığının talebi üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi
halinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile
olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev
alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak.
b) İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın
gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel
ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi
konularında görüş ve öneriler sunmak.
c) İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi
konusunda görüş ve öneriler sunmak.
ç) ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören
gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında
incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler
sunmak.
d) İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici
etkinlik ve projeler yapmak.
(4) Komisyonun yetkileri şunlardır:
a) Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 04/05/2007 tarihli
ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer
sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge
istemek ve ilgililerden bilgi almak.

5

b) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
çalışmalarından yararlanmak.
c) Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere
çağırmak.
(5) Komisyon Ankara dışında da çalışabilir. Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak,
yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler, Komisyon kararı ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanının onayı ile 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır.
(6) Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak bu maddede hüküm
bulunmayan hâllerde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.”

©2021 Tüm Hakları Saklıdır. Okyay Hukuk - Web Design Get Da Digital

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?